Vedtekter for Møteplassen Elverum

Årsmøtet 29. mars 2023 gjorde endringer i vedtektene.
Endringen er at det ikke lenger er valgte revisorer, men innleid firma (Ref: § 8) . Dette tvang seg frem siden det meste foregår elektronisk med regnskap, og da vi når utgifter på 5 mill i året, så må vi uansett ha autorisert revisor.   

Se utskriftsvennlig utgave av vedtektene ved å klikke på lenken nederst på siden. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Møteplassen Elverum

Stiftet 16. juni 2010

Med endringer gjort i årsmøtevedtak 8. mars 2011, i årsmøtevedtak 14. mars 2012, i årsmøtevedtak 13. mars 2013, i årsmøtevedtak 13. mars 2014, i årsmøtevedtak 18. mars 2015, i årsmøtevedtak

30. mars 2022 og i årsmøtevedtak 29.mars 2023. 

 

Vedtekter for Møteplassen Elverum

 § 1. Organisasjon

Møteplassen Elverum ble stiftet 16. juni 2010. Møteplassen Elverum er registrert i frivillighetsregisteret med org.nr. 995 986 256.

Møteplassen Elverum er en organisasjon som eies av frivillige lag og foreninger i Elverum. Lag og foreningene er betegnet som «støtteforeninger».

Det inngås en skriftlig avtale med støtteforeningene.

§ 2. Formål

Møteplassen Elverum er et møtested for alle somønsker sosialt samvær med aktiviteter, opplæring og kulturtilbud.

Møteplassen Elverum skal være en drivkraft for by og bygd i utvikling av aktiviteter som bidrar til bedre livskvalitet. Gjennom samhandling vil støtteforeningene bidra med kreativitet, aktiviteter og praktisk gjennomføring.

§ 3. Eierskap

Støtteforeningene eier Møteplassen Elverum.Hver støtteforening betaler en engangskontingent på kr. 100,-.

Møteplassen Elverum er partipolitisk og religiøst nøytral. Møteplassen Elverum er åpen for alle.

§ 4. Virksomhetside

Det er grunnleggende for Møteplassen Elverum sin virksomhet å legge til rette for aktiv medvirkning og engasjement for å skape og tilrettelegge tilbud for alle.

 § 5. Målsetting

Møteplassen Elverum skal:

  • Være et møtested for alle som søker informasjon, utvikling og sosialt samvær gjennom felles aktiviteter og interesser
  • Gi service- og kulturtilbud
  • Skape tilhørighet, trygghet og trivsel
  • Motvirke isolasjon og ensomhet
  • Bidra til forebyggende helsearbeid i samarbeid med Elverum Kommune
  • Skape et møtestedfor sosial samhandling og kontakt
  • Skape muligheter for læring og utvikling
  • Gi omsorg og gode opplevelser
  • Være et møtestedfor samhandling mellom frivillige lag og foreninger.

§ 6. Myndighetsstruktur

1. Årsmøtet

2. Representantskapet

3. Styret

§ 7. Årsmøtet

Årsmøtet er Møteplassen Elverum sin høyeste myndighet. Årsmøtet består av 1 representant fra hver støtteforening og styrets medlemmer. Styrets medlemmer har talerett, men ikke stemmerett.

Hver støtteforening kan ha 2 representanter på årsmøtet, men 1 har stemmerett.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50 % av representantene fra støtteforeningene er til stede.

§ 8. Årsmøtearbeid

Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. april og kunngjøres av styret minst 3 uker i

forveien. Varsel om årsmøte sendes ut i januar. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal

være styret i hende innen 15. februar. Saker som innkommer for sent refereres på årsmøtet.

Valgkomité innkalles til årsmøtet.

Årsmøtet behandler styrets årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne saker og valg.

Årsmøtet velger representantskapets leder, nestleder og sekretær, styreleder, styrerepresentanter og styrets varamedlemmer og valgkomité.

Forretningsorden:

1) Konstituering

2) Årsberetning

3) Regnskap

4) Innkomne saker

5) Aktivitetsplan

6) Budsjett for kommende år

7) Valg:

- Representantskapets leder, nestleder og sekretær. Leder og nestleder er ikke på

valg samtidig

- Styreleder

- 5styrerepresentanter og 4 vararepresentanter

- Valgkomite: 3 representanter.Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.

Alle velges for 2 år om gangen.

Styret inngår avtaler med autorisert regnskapskontor og revisor.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av representantskapet når de finner det nødvendig eller når 25 % av støtteforeningene ber om det. Innkallingen kan skje med 3 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den saken som er grunnlaget for innkallingen.

§ 9. Representantskapet

Representantskapet består av 1 fra hver støtteforening.

Hver støtteforening kan ha 2 representanter, men 1 representant har stemmerett.

Det kan ikke stemmes med fullmakt. Alle støtteforeningene er likeverdige, uavhengig av størrelse. Styret skal møte på representantskapsmøtene. De har talerett, men ikke stemmerett.

§ 10. Representantskapets arbeid

Representantskapet er ansvarlig for at Møteplassen Elverum drives etter vedtektene.

Representantskapet utøver sitt arbeid gjennom styret og utarbeider styrets instruks.

Representantskapet skal gi retningslinjer for planleggingsarbeidet. Det skal

gjennomføres minst ett planleggingsmøte i året.

Representantskapsmøter kan avholdes ved behov.

§ 11. Styret

Driften av Møteplassen Elverum ledes av et styre som består av 7 representanter. Styreleder og 5 representanter, samt 4 vararepresentanter velges av årsmøtet. 1 representant og 1 vararepresentant velges av Elverum kommune.

Alle representanter som velges på årsmøtet velges for 2 år. For å sikre kontinuitet i styret kan enkelte velges for 1 år. Alle kan gjenvelges for en ny periode.

Daglig leder og 1 arbeidstakerrepresentant deltar på styrets møter og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det velges 1 vararepresentant for arbeidstakerne.

Styret velger selv nestleder. Daglig leder er styrets sekretær.

§ 12. Styrets oppgaver og arbeid

Styret avholder møter etter behov.

Styreleder har arbeidsgiveransvar for alle ansatte på Møteplassen Elverum. Styreleder er foresatt for daglig leder. Representantskapets leder inviteres til styremøtene.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 3 styremedlemmer er til stede.

Beslutninger tas ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet har styreleder, eventuelt nestleder dobbeltstemme. Styreleder avgjør om vararepresentantene skal innkalles til styremøtene.

Protokoll fra styremøtene skal være tilgjengelig for årsmøtet, representantskapsmøter og når representantskapets leder ber om det.

Styrets leder og nestleder tegner for Møteplassen Elverum hver for seg.

Daglig leder har prokura, delegert av styret.

§ 13. Inntekter

Møteplassen Elverum får sine driftsmidler ved:

  • Inntektsbringende arrangementer
  • Kommunale tilskudd
  • Inntektsbringende tjenester
  • Inntektsbringende salg av produkter
  • Bidrag og gaver fra lag og foreninger, organisasjoner og private personer
  • Betaling for ytelser.

Midler som Møteplassen Elverum mottar posteres i sin helhet i hovedregnskapet og benyttes som driftsmidler.

§ 14. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles av årsmøtet. Endringer krever 2/3 flertall av de frammøtte.

§ 15. Oppløsning

Forslag om at Møteplassen Elverum skal oppløses kan fremmes når 25 % av årsmøtet er enige om det. Saken skal behandles på 2 påfølgende årsmøter. Det skal være minst 1 måned mellom årsmøtene. Årsmøtene innkalles av representantskapets ledelse.

Et vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av representantene i årsmøtet.

Ved oppløsning av Møteplassen Elverum dekkes økonomiske forpliktelser, og så foretar årsmøtet fordeling av resterende midler og eiendeler til eierne.

§ 16. Likhet mellom kjønn

Det skal tilstrebes at det i de styrende organer er likhet mellom kjønn.

___________________________________________________________________