Vedtekter for Møteplassen Elverum


Organisering, mål og oppgaver

§1. Organisasjon

Navnet er Møteplassen Elverum, senere benevnt "Møteplassen".

Møteplassen ble stiftet den 16. juni 2010.

Møteplassen er en organisasjon dannet av frivillige foreninger i Elverum med representasjon fra Elverum Kommune. Foreningene er betegnet som "støtteforeninger". Det inngås en skriftlig avtale med støtteforeningene.

§2. Formål

Møteplassen er et møtested for eldre, funksjonshemmede, pårørende og andre som søker informasjon, utvikling, trygghet og sosialt samvær med aktiviteter og kulturtilbud.

Møteplassen skal være en drivkraft for by og bygd i utvikling av aktiviteter som bidrar til god livskvalitet. Gjennom samhandling vil støtteforeningene bidra med kreativitet og aktiviteter.

§ 3. Medlemskap

For enkeltpersoner er det ikke krav til medlemskap. De skal ikke betale kontingent. Hver støtteforening betaler en engangskontingent på 100,- kroner.

Virksomheten på Møteplassen er partipolitisk og religiøst nøytral. Møteplassen er åpen for alle.

Styret kan invitere enkeltpersoner, grupper og foreninger til arrangementer som foregår på Møteplassen.

§ 4. Virksomhetside

Det er grunnleggende for Møteplassens virksomhet å legge til rette for aktiv medvirkning og engasjement fra eldre og frivillige organisasjoner, for å skape og tilrettelegge tilbud til eldre og funksjonshemmede. Møteplassen skal også være en møteplass mellom ulike foreninger, organisasjoner og minoriteter med ulike kulturer.

§ 5. Målsetting

Møteplassen skal:

  • Bidra til at eldre og funksjonshemmede og andre med behov for støtte får en god hverdag og et trygt og meningsfylt liv.
  • Motvirke isolasjon og ensomhet.
  • Planlegge pensjonisttilværelsen.
  • Bidra til forebyggende helsearbeid i samarbeid med Elverum Kommune.

 

Møteplassen skal skape:

  • En plattform for sosial samhandling og kontakt
  • En arena for medvirkning og aktivitet
  • Muligheter for læring og utvikling
  • Omsorg og gode opplevelser
  • En plattform for samhandling mellom frivillige organisasjoner
  • En plattform for integrering mellom ulike kulturer.

 

§ 6. Myndighetsstruktur.

Møteplassens myndighetsstruktur:

a. Årsmøtet

b. Representantskapet

c. Styret

§ 7. Årsmøtet

Årsmøtet er Møteplassens høyeste myndighet. Årsmøtet består av representantskapet og styrets medlemmer. Styrets medlemmer har talerett men ikke stemmerett.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50 % av representantskapets medlemmer er til stede.

§ 8. Representantskapet

Representantskapet består av en representant fra Elverum Kommune og en fra hver av støtteforeningene. Representantskapets leder, nestleder og sekretær velges av årsmøtet for 2 år. 
Leder og nestleder er ikke på valg samtidig

Hver av foreningene kan ha 2 delegater, men har en stemme ved voteringer.

Det kan ikke stemmes med fullmakt. Alle foreninger er likeverdige uavhengig av størrelse.

Styret skal møte på representantskapsmøtene. De har talerett, men ikke stemmerett.

§9. Styret.

Driften av Møteplassen ledes av et styre som består av 7 representanter.  Styreleder og 5 representanter, samt 4 vararepresentanter, velges av årsmøtet.
En representant med vararepresentant velges av Elverum kommune.

Alle representanter velges for 2 år. For å sikre kontinuitet i styret kan enkelte velges for ett år. Alle kan gjenvelges for en ny periode.

Styret velger selv nestleder og sekretær.

 


Gjennomføring

§ 10. Årsmøtearbeidet

Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. april og kunngjøres av styret minst 4 – fire uker i forveien. Varsel om årsmøte sendes ut ved årsskiftet, og saker som ønskes behandlet skal være styret i hende innen 1. februar. Saker som innkommer for sent refereres på årsmøtet.

Revisor og valgkomite innkalles til møtet.

Årsmøtet behandler styrets årsberetning, regnskap og budsjett samt viktige saker innmeldt til årsmøtet.

Årsmøtet velger representantskapets leder, nestleder og sekretær, styreleder og styrerepresentanter, med styrets varamedlemmer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når 50 % av representantskapets medlemmer er til stede.


Forretningsorden:

1) Konstituering

2) Årsberetning

3) Regnskap

4) Innkommende saker

5) Aktivitetsplan

6) Godtgjørelse til styret

7) Budsjett for kommende år

8) Valg:

- Representantskapets leder, nestleder og sekretær. Leder og nestleder er ikke på valg samtidig.

- Styreleder

- 6 styrerepresentanter og 5 vararepresentanter

- Revisorer - 2 personer. Revisorer velges for 2 år. Ved første valg velges 1 revisor for 1 -et- år og 1 revisor for 2 -to- år.

- Valgkomite - 3 representanter. Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av representantskapet når de finner det nødvendig eller når 25 % av støtteforeningene ber om det. Innkallingen kan skje med 3 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den saken som er grunnlaget for innkallingen.

§ 11. Representantskapets arbeid.

Representantskapet konstituerer seg og velger nestleder og sekretær.

Representantskapets leder er ansvarlig for at Møteplassen drives etter vedtektene.

Representantskapet utøver sitt arbeid gjennom styret og utarbeider styrets instruks.

Representantskapet skal gi retningslinjer for planleggingsarbeidet. Det skal gjennomføres minst ett planleggingsmøte i året.

§ 12. Styrets oppgaver og arbeid.

Styrets oppgaver er nedfelt i egen instruks. Styret avholder møter etter behov.

Styreleder har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i Møteplassen. Styreleder er foresatt for daglig leder.

Daglig leder og 1 – en - arbeidstakerrepresentant tiltrer styrets møter og har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 3 styremedlemmer er til stede.

Beslutninger tas ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet har styreleder, eventuelt nestleder dobbeltstemme. Styreleder avgjør om vararepresentanene skal innkalles til styremøtene.

Protokoll fra styremøtene skal være tilgjengelig for årsmøtet, representantskapsmøter og når representantskapets leder ber om det.

Styrets leder og nestleder tegner for Møteplassen Elverum hver for seg.

Styret kan delegere prokura til daglig leder.

 


Økonomi

§ 13. Inntekter

Møteplassen får sine driftsmidler ved:

• Inntektsbringende arrangementer

• Kommunale tilskudd

• Inntektsbringende tjenester

• Bidrag og gaver fra foreninger, organisasjoner, og private personer

• Betaling for ytelser.

Midler som Møteplassen mottar, posteres i sin helhet i hovedregnskapet og benyttes som driftsmidler. Driftsoverskudd avsettes som fond som disponeres av representantskapet.

§ 14. Fond og stiftelser

Møteplassen forvalter:
Møteplassen Elverums stiftelse med formål å drive virksomhet for eldre og funksjonshemmede.

§ 15. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles av årsmøtet. Endringer krever 2/3 flertall.

§ 16. Oppløsning.

Forslag om at Møteplassen skal oppløses kan fremmes når 25 % av representantskapet er enige om det. Saken skal behandles på 2 påfølgende årsmøter. Det skal være minst en måned mellom årsmøtene. Årsmøtene innkalles av representantskapet.

Et vedtak om oppløsning kreves 2/3 flertall fra alle representantene i representantskapet.

Ved oppløsning av Møteplassen avgjør representantskapet fordeling av midler og eiendeler etter avvikling av Møteplassens forpliktelser, til beste for eldre og funksjonshemmede.

§ 17. Likhet mellom kjønn

Det skal tilstrebes at det i de styrende organer er likhet mellom kjønn.

___________________________________________________________________

Stadfestelse: Disse vedtekter er vedtatt på Stiftelsemøtet/årsmøte 16. juni 2010, og endret i årsmøte 8. mars 2011, i årsmøte 14. mars 2012, i årsmøte 13. mars 2013, i årsmøte 13. mars 2014 og i årsmøte 18. mars 2015.

 

Justert 18. mars 2015